วัตถุประสงค์

1.

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อ ประวัติ ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญของผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมจากทั่วประเทศ ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน

2.

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของ ททท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts