ข้อมูลนักวิชาการ

เมธาวี ว่องกิจ

Methawee Wongkitคำนำหน้าชื่อ: นางสาว
การศึกษา:

สถานที่ทำงาน: สาขาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ที่อยู่: เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด: ตรัง
รหัสไปรษณีย์: 92000

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เลขที่ 102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง
จังหวัด: ตรัง
รหัสไปรษณีย์: 92000

โทรศัพท์: 075201712
โทรสาร: 075201709
อีเมล: methawee.w@psu.ac.th
อีเมลสำรอง: methawee.w@psu.ac.th
เว็บไซต์:
facebook:

ตำแหน่งทางวิชาการ/ยศ


สาขาที่มีความเชื่ยวชาญ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน

ป้ายคำ (Tags):

© 2017. All Rights Reserved | Design by W3layouts